Μήνυμα

Πάντα να πολεμάς και να αντιστέκεσαι, κι ας μένεις μόνος. Μονάχος, έρημος, γαλήνιος, να πολεμάς για το καλό του Ανθρώπου. ( Ι. Π. Κουτσοχέρας)

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΑΝΙΑΤΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ
Του Χρήστου Νικ. Ζερίτη
        Συνεχίζοντας τις έρευνες σε αθηναϊκές εφημερίδες έχει συλλεχθεί ένα αρχείο από ονόματα-επώνυμα και ονόματα-κατοίκων της Μάνης. Καταθέτω στην εφημερίδα μας τρία (3) διαφορετικά αρχεία των ετών 1841-1845. Είναι επιστολές και ειδήσεις από ανταποκριτές και έχουν δημοσιευθεί σε μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες της εποχής εκείνης , στις οποίες εμφαίνεται η διαμορφωμένη κοινωνική κατάσταση, στρατιωτική και πολιτική, αλλά και η προσπάθεια επιμόρφωσης των νέων Μανιατών.          

 Α.       Επιστολές Φαλαγγιτών που υπηρέτησαν υπό τον Βαυαρό αξιωματικό Φέδερ, οι οποίοι δημοσιεύουν ευχαριστήριες επιστολές. Οι ανώτατοι και οι ανώτεροι αξιωματικοί του 5ου τάγματος στέλνουν στην εφημερίδα ΑΙΩΝ 29.10.1841-φυλ.305, τρεις επιστολές τους. Παραθέτω μία εξ αυτών. Εκτιμώ πως, εκτός του ονοματολογικού ενδιαφέροντος, έχει και μερικώς ιστορικό ενδιφέρον.
Τω αξιοτίμω Συνταγματάρχη Κ. Φέδερ.
Κύριε!
Αναδείξαντες εγγράφως δια του περιοδικού τύπου την οποίαν τρέφομεν προς υμάς  δικαίαν υπόληψιν, σπεύδομεν του να βεβαιώσωμεν ούχ’ ήττον καιήδη την εξαίρετον ευγνωμοσύνην ημών προς τον άνδρα, του οποίου η φρόνησις, η ικανότης και η ηθική κατώρθωσε τοσαύτα κατά την Λακωνίαν, δια του σχηματισμού της Φάλαγκος και της εισαγωγής της τάξεως επί όλων των επαρχιών ταύτης.
Αιτούμεθα δε Κύριε Συνταγματάρχα να δεχθήτε προσφερόμενον εκ μέρους ημών, λιτόν δώρον δύο χρυσών πιστολίων ως μνημείον διηνεκές της εγκαρδίου ευγνωμοσύνης μας, ως λύτρον των μεγάλων αγώνων Σας για την ρύθμισην του Στρατιωτικού και του πολιτικού της Λακωνίας.
Λυπούμενοι σας βλέπομεν αποχωριζομένους ημάς, αλλά γνωρίζετε Κύριε Συνταγματάρχα, ότι αφήνετε κατά την Ελλάδα μνήμην έντιμον και προσφιλή, οποίας δεν θεωρούσιν αντάξιον οι προωρισμένοι να διατρέξωσι στάδιον μέγα.
Υποσημειούμεθαμ’ όληντην εξαίρετον προς υμάς υπόληψιν και το βαθύ σέβας. Εν Λακωνία την 1 Οκτωβρίου 1841. Οι ευγνωμονούντες αξιωματικοί της Β.Λακων. Φάλαγγος:
Ν.Πιεράκος Αντισυνταγματάρχης-Ιω.Κ.Μαυρομιχάλης Ταγματάρχης-Παναγής Μπουκουβαλέας Ταγματάρχης-Δ.Πετροπουλάκος Ταγματάρχης-Απόντος του Ταγματάρχου Κ.Πουλικάκου επεφόρτισε τον υποφαινόμενο να υπογράψη, Ν.Πιεράκος Αντισυνταγματάρχης-Β.Καπετανάκης Λοχαγός-Ιω. Στρατάκος Λοχαγός-Π.Αντωνίου Γρηγοράκης Λοχαγός-Γ.Δραγονάκος υπολοχαγός-Ιω.Γιαννουλέας Λοχαγός-Π.Σ.Μαρτάνης υπολοχαγός-Π.Αλούπης υπολοχαγός-Π.Κοκώνης υπολοχαγός-Πετρούνης Τζακάκης υπολοχαγός-Ν.Σκαλκάκος υπολοχαγός-Σταμάτης Τζελέντης ανθυπολοχαγός-Ιω.Β.Πολιτάκος ανθυπολοχαγός-Κ.Αντωνάκος ανθυπολοχαγός-Β.Μπέλιτας ανθυπολοχαγός-Δ.Χαμόδρακας ανθυπολοχαγός-Δ.Κοντόγγονος ανθυπολοχαγός-Π.Στυλιανέας ανθυπολοχαγός-Δ.Παυλάκος ανθυπολοχαγός-Π.Μαριόλης ανθυπολοχαγός-Δ.Σμπιριούνης ανθυπολοχαγός-Γ.Μεντράκος ανθυπολοχαγός-Α.Ν.Μαυρομιχάλης ανθυπολοχαγός-Π.Παντελεάκος ανθυπολοχαγός-Δ.Δημάκος ανθυπολοχαγός-Δ.Καντήρος ανθυπολοχαγός-Μ.Μπαρελάκης ανθυπολοχαγός-Ν.Σαμπατάκος ανθυπολοχαγός-Δ.Βουδιγάρης ανθυπολοχαγός-Ν.Πατσούρος ανθυπολοχαγός-Δ.Φινόγιαννης ανθυπολοχαγός-Ν.Σκενάκος ανθυπολοχαγός-Πέτρος Λιναράς υπολοχαγός-Στρ. Ξανθάκης υπολοχαγός-Ξ.Μουτζουράκος υπολοχαγός-Γ.Ζερβουλάκος υπολοχαγός-Β.Λιγομιάλης υπολογός-Α.Φρανζισκάκης ανθυπολοχαγός-Π.Χαρτοκόλης υπολοχαγός-Ν.Οικονομάκος ανθυπολοχαγός-Γ.Λαλούδας ανθυπολοχαγός-Ν.Λιναράς ανθυπολοχαγός-Ιω. Κουμπαράκος ανθυπολοχαγός-Ιω. Σταματάκος ανθυπολοχαγός-Π.Σκηουρούνος ανθυπολοχαγός.
Β.    Ανταπόκριση από το Λιμένι του Α.Ν. προς την εφημερίδα «Εθνική» στο φύλο της 18.6.1844 στην οποίαν επαινούνται κάποιοι μαθητές της περιφέρεις Λεύκτρου για τις επιδόσεις τους στην καλλιγραφία. Το αξιοπρόσεκτον είναι πως το συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο έχει μόλις συσταθεί και ο ανταποκριτής δημοσιοποιεί τα ονόματα κάποιων μαθητών
ΛΑΚΩΝΙΑ. Το αρτισύσταον δημοτικόν σχολείον Λεύκτρου της Διοικήσεως Λακωνίας προόδευσεν αρκετά, χάρις εις την άοκνον επιμέλειαν του εντίμου δημοδιδασκάλου κυρίου Γ. Κριτζιλανίου. Τρεις μήνες είναι ήδη όπου έκαμον έναρξιν με απαραδειγμάτιστον πρόοδον των μαθητών και ιδίως των Αντωνίου Ξανθάκη, Πέτρου Λετού, Ευστρατίου Ξαρχέα, Γεωργίου Ρίζα, Δημητρίου Κασέα, Νικολάου Δημέα και Σπυρίδωνος Γιαννουλέα, οίτινες διεκρίθησαν δια την καλλιγραφίαν αυτών. Ευχόμεθα ώστε οι Λάκωνες μαθηταί και των λοιπών σχολείων να μιμηθούν τους άνω επιμελείς συμπολίτας των.
Α.Ν.        Λιμένιον 9 Ιουνίου 1844

Γ.      Η είδηση που καταγράφεται παρακάτω, δημοσιευθείσα στην Εφημερίδα Ανεξάρτητος φύλο 121-Γενάρης 1845, αποτελεί πολιτική θέση που παίρνουν οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια της Μάνης υπέρ του Πέτρου Κυριακούλη Μαυρομιχάλη για «…. την γενναίαν και αξιέπαινον διαγωγήν, του γνησίου τέκνου του ήρωος Κυριακούλη του πεσόντοςενδόξως υπέρ πατρίδος, Πέτρου Κ. Μαυρομιχάλη την οποίαν έδειξε κι δεικνύει καθ’ εκάστην υπέρ της επανόδου της νομιμότητος, ήτις κατέστη προβληματική κυματίσασα σχεδόν η σημαία της αναρχίαςκαι των εμφυλίων πολέμων, των οποίων πρωταθληταί και δημιουργοί υπήρξαν ανώτεροι αξιωματικοί αδρώς μισθοδοτούμενοι παρά της Κυβερνήσεως...κ.ο.κ».
Η επιστολή είναι μακροσκελής και πολύ ενδιαφέρουσα με πληροφορίες για την τότε κατάσταση στην Μάνη, αλλά το ενδιαφέρον του σημειώματος εξαντλείται στη σύνθεση των τότε Δημοτικών Συμβουλίων
Εν Λιμενίω την 8 8βρίου 1844
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΛΑΚΩΝΕΙΑΣ
Επιφορτισθέντες παρά των Δημοτικών Συμβουλίων των οποίων προϊστάμεθα Δήμων, υποβάλλομεν ευσεβάστως προς υμάς την εσώκλειστον πράξιν των, της οποίας το εμπεριεχόμενον παραδεχόμενοι καθολοκληρίαν. Σας παρακαλούμε ευσεβάστως να την υποβάλλετε εις την Σεβαστήν Κυβέρνησιν.
Οι ευπειθέστατοι
Ο Δήμαρχος Οιτύλου
Μ. Ντρουφάκος
Ο Δήμαρχος Μέσσης
Δ. Μιχαλόπουλος
Ο Δήμαρχος Καρδαμύλης
Δημήτριος Πατριαρχέας
Ο Δήμαρχος Μαλευρίου
Ι. Βασιλούνης
Ο Δήμαρχος Λάγιας
Μ.Γρηγοράκης
Ο Δήμαρχος Καρυουπόλεως
Α. Βαβουλάκος
Ο Δήμαρχος ΓυθείουΝ. Μελισσουργός
Τα Δημοτικά Συμβούλια
Αβίας
Ο Πρόεδρος Μ. Γουνέλας
Βρετός Κάσημος, Λεούτζις Λιγοράκος, Νικόλας Γαλάκος, Κυριακούλης Γεργόπουλος
Καρδαμύλης
Ο Πρόεδρος Γρηγ. Πατριαρχέας
Σωτήρης Κυτρινιάρης, Π.Ζ.Φαζέας, Αναγνώστης Ανδρέας, Ν.Π. Τζανέτσας, Μιχάλης Μιχαλέας, Γεώργιος Τζαμαρέτος, Δ. Πουλημέας.
Το Δημοτικός Συμβούλιον Λεύκτρου
Θ. Τερεγής, Δ. Πένιτας, Π. Κυβέλος, Ν. Χαντζέας, Γ. Λιακέας, Δ. Δημουλέας, Ν. Σπυρώνης.
Οιτύλου
Ο Πρόεδρος  Ιωάννης Κουρτάκης
Ν. Σοφάκος, Μ. Μπαρούνης, Μιχαήλ Τζαπατζάρης, Κυριακούλης Πεδανάκης.
Το Δημοτικός Συμβούλιον Μέσσης
Δημήτριος Αγραπάδης, Αθανάσης Μαρφακάκος, Γιώργις Ξαρχάκος, Ηλίας Νταβάκης, Στελιανός Μεσσίκλης, Γιάννης Λιανάκος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου