Μήνυμα

Πάντα να πολεμάς και να αντιστέκεσαι, κι ας μένεις μόνος. Μονάχος, έρημος, γαλήνιος, να πολεμάς για το καλό του Ανθρώπου. ( Ι. Π. Κουτσοχέρας)

Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΗΝ ΑΛΑΓΟΝΙΑ

«Η Αλαγονία πίσω στο χρόνο»
         Συνεχίζοντας την κατάθεση πληροφοριών για την περιοχή της Αλαγονίας, μέσα από τα αρχεία αθηναϊκών και καλαματιανών εφημερίδων, στο ανά χείρας φύλλο της εφημερίδος μας  θα παρουσιαστούν μερικές πληροφορίες για την κατασκευή του πεντάτοξου γεφυριού του Αγίου Πολυκάρπου. Οι πληροφορίες αυτές αντλήθηκαν από την εφημερίδα Καλαμάτας «Θάρρος» το έτος 1901, κατά το οποίον γίνεται και η προκήρυξη για την κατασκευή του. Σκοπός είναι να συμπληρωθούν οι ήδη υπάρχουσες πληροφορίες, για όλων τα είδη των ειδήσεων που αφορούν την περιοχή της Αλαγονίας. Εάν στο μέλλον βρεθεί και άλλο συναφές, με το παρακάτω δημοσιεύομενο, υλικό να δημοσιευθεί για να συμπληρώσει το δημοσίευμα. Αφορμή μου έδωσε το δημοσίευμα του κ. Θοδωρή Χαμάκου, που βρήκα στο διαδίκτυο, ο οποίος σε συνεργασία με τον κ. Ηλία Λάζαρο, έχει κάνει εργασία για τα γεφύρια της Πελοποννήσου.

Φωτό του Χαράλαμπου Παπανδρινόπουλου που βρήκα στο διαδίκτυο.

         Η πρώτη είδηση είναι για τον μειοδοτικό διαγωνισμό. «Θάρρος» 10.4.1901.
                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ.
                 Έχων υπ’ όψιν την υπ’ αριθ. 2 πράξιν της προς συλλογήν εράνων δια την κατασκευήν λιθοδμήτου γεφύρας εις την  θέσιν άγιος Πολύκαρπος συστάσεις επιτροπής.
                 Διακηρύσει ότι Εκτίθεται εις μειοδοτικήν δημοπρασίαν η κατασκευή πεντατόξου λιθοδμήτου γεφύρας επί της δημοτικής οδού της ενούσης την εθνικήν οδόν Καλαμάτας-Σπάρτης, προς τα χωριά του δήμου Αλαγονίας, ως και άλλων τινών μικρών έργων, κατά τον υφ΄ημάς συνταχθέντα προϋπολογισμόν και συγγραφήν υποχρεώσεων, ών οι βουλόμενοι δύνανται να λάβωσι γνώσιν προσερχόμενοι εις το γραφείον των αδελφών Αντωνακοπούλων, από της 9ης μέχρι και της 11ης ώρας εκάστης ημέρας.
                Άρθρον 1ον. Το έργον προϋπολογίσθη εις δραχμάς 9.143. Η μειοδοσία γενήσεται εις ακεραίας μονάδας τοις εκατόν.
                Άρθρον 2ον. Η δημοπρασία, ενεργηθησομένη ενταύθα εις το γραφείον των αδελφών Αντωνακοπούλων ενώπιον ημών και δύο μελών της επιτροπής, άρχεται την 12 Απριλίου ημέραν Πέμπτην και ώραν 11 μμ και λήγει την μεσημβρίαν της ιδίας ημέρας.
                Άρθρον 3ον. Πας εργολάβος ίνα ή δεκτός εις την δημοπρασίαν δέον να προσαγάγη α) πιστοποιητικόν προβλεπόμενον υπό του από α6 10βρίου 1891 Β.Διατάγματος και πιστοποιητικόν ότι έχει εκτελέσει και άλλοτε ομοίας φύσεως έργα, β) απόδειξιν πιστοποιούσαν την κατάθεσιν εις τον ταμίαν της επιτροπής κ. Ν. Αντωνακόπουλον λόγω εγγυήσεως δραχμών τριακοσίων (300,00)
                Άρθρον 4ον. Εις τους αποτυχόντας κατά τον διαγωνισμόν επιστρέφεται αμέσως η εγγύησις υπό του ταμίου της επιτροπής
                Άρθρον 5ον. Ο εργολάβος ουδέν δικαίωμα αποζημιώσεως δύναται να έχη εάν ένεκα ελλείψεως χρημάτων αναβληθή η εκτέλεσις της λιθοδομής του θόλου και αι συναφείς εργασίαι προς ταύτην.
                Άρθρον 6ον. Ο εργολάβος υπόκειται εις τας δια των από 20ης Μαίου 1884, 8 Ιανουαρίου 1890 και 16 10βρίου 1891 Β. Διαταγμάτων υποχρεώσεων, εφ’ όσον δεν αντίκεινται προς την συγγραφήν των υποχρεώσεων. Άρθρον 7ον. Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται εις την έγκρισιν της ολομελείας της επιτροπής, ήτις αποφαινομένη εντός τριών ημερών δια πρακτικού κατά πλειοψηφίαν, έχει το δικαίωμα κατά το δοκούν, αυτή να εγκρίνη ή μη αυτά χωρίς ουδέν δικαίωμα να αποκτά ο τελευταίος μειοδότης.
Εν Καλάμαις τη 9η Απριλίου 1901
Ο Δήμαρχος Αλαγωνίας
ΧΡ. ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ
                        Ακολουθεί στις 13.4.1901 η επόμενη ανακοίνωση στην προαναφερθείσα εφημερίδα:
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Την προσεχή Κυριακή από 11ης π.μ. ώρας μέχρι της 12ης, ενταύθα και εις τον εν τη άνω πλατεία συνήθη των δημοπρασιών τόπον, ενεργηθήσεται επαναληπτική δημοπρασία δια την κατασκευήν πεντατόξου λιθοδμήτου γεφύρας εις την θέσιν Άγιος Πολύκαρπος της Αλαγονίας. Ισχύουσι δε κατά την δημοπρασίαν οι όροι της δημοσιεθείσης εν τω υπ’ αριθ. 606 φύλλω του «Θάρρους» διακηρύξεώς μου από 9ης μεσούντος μηνός
Καλαμάτα 12 Απριλίου 1901
Ο Δήμαρχος Αλαγονίας
ΧΡ. ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ
          Και τελειώνοντας με την κατάθεση των στοιχείων, ακολουθεί το παρακάτω ευχαριστήριο  στο φύλλο της 3.8.1901 στην ίδια εφημερίδα.
 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Η Επιτροπή επί των εράνων δια την κατασκευήν λιθοδμήτου γεφύρας εις την θέσιν Άγιος Πολύκαρπος της Αλαγονίας
Επιλαμβάνεται της ευκαιρίας όπως συγχαρή και τους εν Νέα Υόρκη διαμένοντας Αλαγονίους και άλλους, οίτινες έσπευσαν να συνεισφέρωσιν ό, τι ηδύνατο έκαστος δια την κατασκευήν της γεφύρας. Ιδία δε συγχαίρει τον κ. Ν. Σεντεμέντεν τη ενεργεία του οποίου εγένοντο αι εισφοραί, συμφώνως τω κάτωθι καταλόγω:
Νικόλ. Σεντεμέντες δολλάρια 15, 2) Παναγ. Δ. Μασουρίδης δολλάρια 10, 3) Παναγ. Δ. Αλεξέας δολλάρια 5, 4) Π. Λάσκαρης εκ Σπάρτης δολλάρια 2, 6) Ιωάννης Αθ. Βαλσαμάκης δολλάρια 1, 7) Δημ. Φουρτούνης δολλάρια 1.
Εν όλω απεστάλλησαν δολλάρια 37.
Καλάμαι 1η Αυγούστου 1901
Η Επιτροπή
ΧΡ. ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ δήμαρχος Αλαγονίας
Δ. ΠΑΥΛΙΚΟΣ
Ν. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ταμίας
Ν. ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ
ΑΘ. ΣΑΚΚΕΤΑΣ

Γ.Α. ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου